Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

6849 6c2b 360
leksandra
9182 6e7e 360
Reposted fromwazelina wazelina viatoniewszystko toniewszystko

June 14 2017

leksandra
6608 0fa3 360
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
leksandra
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
leksandra
leksandra
ile jeszcze mam być sama?
— już naprawdę nie umiem tak trwać tylko dla siebie
Reposted fromgoldenowl goldenowl viaRozaa Rozaa

June 01 2017

leksandra
0216 38b0 360
Reposted fromoll oll
leksandra
#107
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianowaczi nowaczi
leksandra
0441 8d21 360
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
3132 10e6 360

lobo-de-luna:

sinnsro

Reposted from1love1hope 1love1hope viaviolethill violethill
leksandra
3189 641b 360
Reposted fromoutline outline viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

May 15 2017

9079 a133 360
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
leksandra
0898 e4c5 360
Reposted fromkniepuder kniepuder vianastypsychotic nastypsychotic
leksandra
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
4826 95df 360
Sophie Jodoin, from the series Remnants, 2011
Reposted frombackground background viatoniewszystko toniewszystko
leksandra
4869 8b35 360
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl