Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

4111 1a72 360
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaWlodara Wlodara
leksandra
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
leksandra
4903 3873 360
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
leksandra
Reposted frombluuu bluuu
leksandra
leksandra
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viakomplikacja komplikacja
leksandra
5707 761f 360
Reposted from777727772 777727772 viaindisputabel indisputabel

February 16 2018

leksandra
Mówię więcej głupich rzeczy przed 9 rano niż większość ludzi przez cały dzień.
— Chandler Bing, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viabreatheslow123 breatheslow123
leksandra
8894 ea5e 360
That is the question...
Reposted fromnebthat nebthat viabreatheslow123 breatheslow123
leksandra
9974 749e 360
Reposted fromtfu tfu viabreatheslow123 breatheslow123
leksandra
6089 0296 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
leksandra
leksandra
leksandra
leksandra
8779 c41a 360
By: Sabine Mirlesse
leksandra
9396 359b 360
leksandra
4400 7d8e 360
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
leksandra
2219 3610 360
Reposted fromoutoflove outoflove viaspontaneous spontaneous
leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl