Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

leksandra
9550 91b5 360
Reposted fromretro-girl retro-girl via13-days 13-days
leksandra
5199 d01a 360
Reposted fromweightless weightless viaWlodara Wlodara
leksandra
8977 c6b7 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
leksandra
5514 bdac 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

September 20 2017

leksandra
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
leksandra
6371 3db5 360
Reposted fromlydjav lydjav viajethra jethra
leksandra
leksandra
8227 dd34 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viacheersbaby cheersbaby
0207 b55e 360
Reposted fromtwice twice viacheersbaby cheersbaby
leksandra
1170 d917 360
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vianienie nienie
leksandra
To był czas, gdy mogliśmy zostawać całą noc. Najlepsi przyjaciele, rozmawiający do białego rana. Wnoszący radość pomiędzy ból. Mający niewiele do stracenia, a mnóstwo do zyskania. Słyszysz mnie? Nie chcę Cię pogubić.
— The Script - Before the worst
Reposted fromnivea nivea vianienie nienie
leksandra
wszystko mi jedno
Reposted fromnienie nienie
leksandra
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja vianienie nienie
leksandra
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
leksandra
leksandra
leksandra
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl