Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

4836 5134
4609 4b6d 360
Reposted fromMamido Mamido viaviolethill violethill
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viajestem2 jestem2
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromFlau Flau viaretaliate retaliate
4844 e8cb 360
Reposted frommrautyna mrautyna viawhateva whateva
Kończy się lato. W tym roku wyjątkowo szybko, choć powtarzam tak co rok. Jestem starsza o rok, ale w mojej głowie wieku nie widać. Myślimy o niespełnionych marzeniach, zakończonych znajomościach, przelotnych romansach. O tym co mogło się stać choć nigdy się nie wydarzyło. Dręczymy się przeszłością, gdzie teraz mogłybyśmy być i z kim. Przyjdzie jesień, potem zima. Nasze myśli będą bez zmian.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittylitter kittylitter
0197 4fd5 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Nie naprawiaj komuś życia, pracy ani związku, jeśli nikt Cię o to nie prosi. Zajmij się swoimi sprawami, a jeśli masz za dużo czasu, to napisz wiersz, lub umyj okna. Ale nie wtrącaj się do życia innych ludzi, bo prędzej czy później niechcący dostaniesz łokciem w oko.
— Beata Pawlikowska
7380 ed7a 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
8397 4740 360
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme

August 23 2016

Reposted fromlorem-ipsum lorem-ipsum viarol rol
6917 eb6b 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
9818 95a8 360
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viashakeme shakeme
0593 7533 360
Reposted fromsercowisko sercowisko viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl