Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

3223 899c 360
Reposted fromhajskul hajskul viaune-raconteuse une-raconteuse
6642 80f0 360
Reposted fromlafavele lafavele viaune-raconteuse une-raconteuse
8567 b5f2 360
Reposted fromkatalama katalama viamisza misza
4155 9420 360
Reposted fromSaturnine Saturnine viatobecontinued tobecontinued
3326 a4c9 360
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
6110 9c75 360
6134 abd3 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
3129 f0ec 360
Reposted frommrsmean mrsmean viaretaliate retaliate

December 07 2016

Jeśli piszemy do kogoś po miesiącach, dniach nie odzywania się, a ta osoba nie odpisuje wiedz, że nie jest warta Ciebie. Bo jak można nie odpisać człowiekowi, który schował dumę i odważył się przełamać ciszę. Który minutami patrzył się na gotową do wysłania wiadomość, którą po walce swoich myśli wysłał. Pamiętaj, że cisza też jest odpowiedzią, która pokazuje nam, że tak na prawdę nic nieznaczyliśmy dla tej osoby. Bardziej boli ale już nie ma powrotu. Przestań czekać. Żyj a może kiedyś zapomnisz.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakittylitter kittylitter
4403 bdf4 360
50 shades of Cumberbatch
Reposted fromoopsiak oopsiak viakittylitter kittylitter
9889 89cf 360
Reposted frompelnaironii pelnaironii viakittylitter kittylitter
6931 be00 360
Reposted fromverronique verronique viaBloodMoon BloodMoon
7239 c3bd 360
Reposted fromtwice twice viaphenylethylamine phenylethylamine
8251 82b1 360
Krakow, Poland, 1920s.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viareevive reevive
4086 a91c 360
Reposted fromweightless weightless viareevive reevive
9047 76ea 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viareevive reevive
5426 d895 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl