Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

leksandra
7278 7c59 360
Reposted fromskrzacik skrzacik viarudosci rudosci
leksandra
7194 c539 360
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
leksandra
2570 e6b6 360
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viaszydera szydera
leksandra
0074 3376 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
2284 f78f 360

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viatwice twice
leksandra
Reposted frombluuu bluuu
leksandra
0619 ff72 360
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
leksandra
4134 fa8d 360
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
leksandra
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viawezsplyn wezsplyn
leksandra
8920 0e67 360
Reposted fromrol rol viafelicka felicka
leksandra
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaspontaneous spontaneous
leksandra
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromforgivness forgivness viaspontaneous spontaneous
leksandra
4806 460d 360
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
leksandra
leksandra
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viapomruki pomruki
leksandra
6062 a3d8 360
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viapomruki pomruki
leksandra
5707 761f 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl