Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

leksandra
leksandra
leksandra
0983 1add 360
leksandra
3731 55ca 360
leksandra
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
leksandra
leksandra
1722 41d0 360
Reposted from4777727772 4777727772 viabeeth beeth
leksandra
3212 43fa 360
leksandra
leksandra
leksandra
5847 d01d 360
Reposted fromoblivious oblivious viatoniewszystko toniewszystko
leksandra
2769 7c84 360
Reposted fromsavatage savatage viatoniewszystko toniewszystko
leksandra
leksandra
3423 3587 360
Reposted fromdailylife dailylife vianowaczi nowaczi
3916 d5ef 360

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

6096 9868 360
Reposted fromrawriot rawriot viatoniewszystko toniewszystko
leksandra
1561 7456 360
Reposted fromnoticeable noticeable viaalensztajn alensztajn
leksandra
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
leksandra
leksandra
5095 8775 360
truth about love.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl