Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

leksandra
Nocne powietrze, dobra rozmowa oraz niebo pełne gwiazd potrafią uleczyć prawie każdą ranę.
— Beau Taplin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaJosette Josette
leksandra
8746 6234
leksandra

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

leksandra
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

April 07 2018

0157 be26 360
Reposted fromamberwaves amberwaves viamalinowowa malinowowa
leksandra
4700 218c 360
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viamalinowowa malinowowa
leksandra
leksandra
1875 0545 360
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaPatij Patij
leksandra
6411 b487 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpatient impatient
leksandra

April 06 2018

leksandra
Fantazja to wieczna wiosna 
— Friedrich von Schiller
leksandra
leksandra
leksandra
0447 ad76 360
leksandra
5160 44dc 360
Reposted frommerkaba merkaba viamisspandora misspandora
leksandra
5674 630b 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
leksandra
0536 6985 360
Reposted fromverronique verronique viamisspandora misspandora

April 05 2018

leksandra
0406 2635 360
leksandra
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl