Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

leksandra
3223 3f38 360
Reposted from4777727772 4777727772 vianowaczi nowaczi
leksandra
4603 5c92 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
leksandra
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianowaczi nowaczi
leksandra
4573 4e81 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
leksandra
4166 552d 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
leksandra

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
leksandra
7604 9534 360

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes vianowaczi nowaczi
leksandra
leksandra
5415 26ac 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
leksandra
Reposted fromshakeme shakeme
leksandra
9907 8fac 360
leksandra
7318 84af 360
no właśnie, dlaczego ?
leksandra
leksandra
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
leksandra
8669 3a57 360
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
leksandra
leksandra
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl